Download A Pali Grammar by B. Ghosh PDF

By B. Ghosh

Классическая грамматика Языка Пали выдающегося немецкого филолога, востоковеда, специализирующегося на индийских и иранских языках, Вильгельма Гейгера, изданная впервые в Германии ещё в 1916 году, и с тех пор выдержавшая множество переизданий.
«Pali Grammar» through Wilhelm Geiger translated into English via Batakrishne Ghosh.
«Revised variation of the well known paintings via the good German pupil, trying to swimsuit the wishes of either lecturers and beginners.
In this model together with an creation entitled «What is Pali?» by means of Prof R.F. Gombrich, the dense paragraphs of the unique were separated out and the variety of references reduced.»

Show description

Read or Download A Pali Grammar PDF

Best foreign language dictionaries & thesauruses books

Webster's Korean to English Crossword Puzzles: Level 10

Whether you don't like crossword puzzles, you could prove loving those. Designed for mother-tongue or thoroughly fluent audio system of Korean desirous to increase their English talents, the puzzles can also be pleasing to English audio system. they're formatted in order that each one puzzle could be solved in 15 to half-hour.

Colloquial Afrikaans: The Complete Course for Beginners

Colloquial Afrikaans presents a step by step direction in Afrikaans because it is written and spoken in South Africa and Namibia this day. Combining a easy technique with a radical therapy of the language, it equips inexperienced persons with the fundamental talents had to speak hopefully and successfully in Afrikaans in a extensive variety of events.

Extra info for A Pali Grammar

Example text

Chêu a-rai dâi mái? ¢ÍÂ×Á ... ä´üäËÁ both túng ssrng ·Ñü§Êͧ half past seven tôom krêung 43 English ➜ Thai bracelet gum-lai meu ABCDEFGHIJKLBr ¡ÓäÅÁ×Í brake bràyk àºÃ¤ brandy lâo brùn-dee àËÅüÒºÃÑû¹´Õ bread ka-nsm-bpung ¢¹Á»Ñ§ break (verb) dtàirk ᵡ I’ve broken the ... psm (chún) tum ... dtàirk ¼Á(©Ñ¹)·íÒ ... ᵡ I think I’ve broken my wrist psm (chún) kít wâh kôr meu hùk ¼Á(©Ñ¹)¤Ô´ÇûÒ¢üÍÁ×ÍËÑ¡ break down sěe-a àÊÕ I’ve broken down (car) rót psm (chún) sěe-a ö¼Á(©Ñ¹)àÊÕ breakdown service bor-rigahn sôrm ºÃÔ¡ÒëûÍÁ breakfast ah-hphn cháo ÍÒËÒÃàªüÒ break-in: I’ve had a break-in mee ka-moy-ee kâo bâhn ÁÕ¢âÁÂà¢üÒºüÒ¹ breast nom ¹Á 44 breathe hpi jai ËÒÂ㨠breeze lom òrn òrn ÅÁÍû͹æ bridge (over river) sa-pahn Êоҹ brief sûn ÊÑü¹ briefcase gra-bppo ¡ÃÐà»þÒ bright (light etc) sa-wàhng ÊÇûÒ§ bright red dairng jùt á´§¨Ñ´ brilliant (idea) yêe-um àÂÕûÂÁ bring ao ...

Let’s make a date for next Monday nút póp gun wun jun nâh ¹Ñ´¾º¡Ñ¹Çѹ¨Ñ¹·Ãì˹üÒ dates (fruit) in-ta-pa-ltm ÍÔ¹·¼ÅÑÁ daughter lôok spo ÅÙ¡ÊÒÇ daughter-in-law lôok sa-pái ÅÙ¡ÊÐãÀü dawn (noun) rôong ÃØû§ at dawn rôong cháo ÃØû§àªüÒ day wun Çѹ the day after tomorrow wun ma-reun née ÇѹÁÐÃ×¹¹Õü the day before wun gòrn Çѹ¡û͹ the day before yesterday mêu-a wun seun née àÁ×Íû ÇÒ¹Çѹ«×¹¹Õü every day tóok wun ·Ø¡Çѹ all day túng wun ·Ñü§Çѹ in two days’ time èek ssrng wun ÍÕ¡ÊͧÇѹ day trip bpai glùp wun dee-o 仡ÅѺÇѹà´ÕÂÇ dead dtai µÒ deaf hso nòo-uk ËÙ˹ǡ deal (business) tóo-ra-gìt ¸ØáԨ it’s a deal dtòk long láir-o µ¡Å§áÅüÇ death gahn dtai ¡ÒõÒ decaffeinated coffee gah-fair mâi mee kah-fay-in ¡Òá¿äÁûÁÕ¤Òà¿ÍÔ¹ December tun-wah-kom ¸Ñ¹ÇÒ¤Á decide dtùt srn jai µÑ´ÊԹ㨠we haven’t decided yet rao yung mâi dâi dtùt srn jai àÃÒÂѧäÁûä´üµÑ´ÊԹ㨠English ➜ Thai Danish den-mahk 59 English ➜ Thai ABCDEFGHIJKLDe 60 decision gahn dtùt srn jai ¡ÒõѴÊԹ㨠deck (on ship) dàht fáh ´Ò´¿üÒ deckchair gâo êe pâh bai à¡üÒÍÕü¼üÒ㺠deep léuk ÅÖ¡ definitely nâir-norn á¹û¹Í¹ definitely not!

Bpai sson glahng meu-ung yung-ngai? ä»ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§àÁ×ͧÍÂûÒ§äà certainly nâir-norn á¹û¹Í¹ ABCDEFGHIJKLCe µÐ¡ÃüÒãÊûà´ç¡ carton glòrng ¡Åûͧ carwash bor-ri-gahn láhng rót ºÃÔ¡ÒÃÅüҧö case (suitcase) gra-bppo dern tahng ¡ÃÐà»þÒà´Ô¹·Ò§ cash (noun) ngern sòt à§Ô¹Ê´ (verb) kêun ngern ¢Öü¹à§Ô¹ will you cash this for me? chôo-ay bpai kêun ngern hâi nòy dâi mái? ªûÇÂ仢Öü¹à§Ô¹ãËü˹ûÍÂä´üäËÁ cash desk dtó jài ngern âµýШûÒÂà§Ô¹ cash dispenser bor-ri-gahn ngern dòo-un ºÃÔ¡ÒÃà§Ô¹´ûǹ cassette móo-un tâyp kah-set Áüǹ෻¤ÒÊà«ç· cassette recorder krêu-ung lên tâyp kah-set à¤Ã×ûͧàÅû¹à·»¤ÒÊà«ç· castle bprah-sàht »ÃÒÊÒ· casualty department pa-nàirk oo-bùt-dti-hàyt chòok chěrn á¼¹¡ÍغѵÔà˵ةءà©Ô¹ English ➜ Thai carry-cot dta-grâh sài dèk 49 English ➜ Thai ABCDEFGHIJKLCh certainly not!

Download PDF sample

Rated 4.50 of 5 – based on 18 votes